ДГ №9 "Слънчице"
Детска градина в град Казанлък

Обществен съвет


РОДИТЕЛСКИ  АКТИВИ

1.Родителския актив е обществен орган за подпомагане на дейността на ДГ  . Родителите сами избират актива и касиер при желание  да събират средства за подпомагане дейността на отделните групи  и детското заведение  като цяло на първата родителска среща. В дневника на групите се записват имената на избраните родители и касиер на актива.
2.Родителите сами закупуват при желание от тяхна страна това, което според учителите в групата и самите те смятат за необходимо за обезпечаване на възпитателно-образователната работа на децата в групата и обогатяване на материално-техническата база. Учителите и мед. сестрите не събират пари от родителите.

3.Родителите от родителския актив са длъжни при всяко свое събиране да представят протокол на директора и учителите в групата. За взето решение, относно предстоящо мероприятие съвместно с деца и родители, да уведомят учителите на групата, директора  и останалите родители.