ДГ №9 "Слънчице"
Детска градина в град Казанлък

История

ДГ № 9 " Слънчице" е общинска детска градина. Състои се от основна сграда в град Казанлък и филиал в с. Копринка  и с. Черганово..  Град Казанлък е център на прочутата по своята хубост Розова долина , маслодайна роза и долината на Тракийските царе. В ДГ№ 9  "Слънчице” (централна сграда)  има шест   групи,  в които се обучават  и възпитават 144   деца  на възраст от 3-7 г ежедневно за тях се грижат 35 човека    директор, 12 учители, учител по музика, ресурсун учител логопед, психолог, помощник на учителя и 6 непедагогически персонал /

В ДГ № 9 „Слънчице” са създадени всички условия за работа с деца в позитивна, здравословна, интерактивна и подкрепяща образователна среда.

Стратегическите цели на ДГ № 9 „Слънчице”са насочени към:

  1. Формиране и развитие на детската личност чрез изграждане на качества, ценности, нагласи и социална компетентност в съответствие с нейните индивидуални възможности, способности и потребности.
  2. Изграждане на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.Място където детето да се чувства щастливо и обичано.

Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:

– равни възможности за физическо, духовно и социално развитие.

– зачитане на техните права, свобода и сигурност.

– зачитане на достойнството им.

–  уважение, грижа и любов към всяко дете.

–  възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност.

– приобщаване към националните традиции и културни ценности.